Здравеопазване

НОВА ЕРА ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Изправена пред най-радикалната промяна в своята история, NHS (Национална Здравна Служба) е в процес на цялостна трансформация. Помощта към хората да се наслаждават на по-добър живот за по-дълго, се нуждае от преразглеждане на качеството, структурата и финансирането на здравеопазването – с цел да се постигнат резултати, които са сред най-добрите в света.

 

Аргументи в полза на промяната

Модернизацията на здравеопазването е задвижвана от множество добре документирани тенденции: повишаване на цената на здравните услуги; застаряващо население и нарастване на дълготрайните и хронични болести – тези, които са свързани със сегашния начин на живот.

Казано по-просто, търсенето надминава предлагането и има нарастващи опасения, че здравеопазването става непосилно.

Като резултат здравните услуги са в голяма и често противоречива промяна. Водени от нуждата да осигурят по-добро качество на услугите и по-добра стойност, те трябва да въведат нов фреймуърк за предлагане на услуги за по-добри системи: с по-малко бюрокрация, по-голяма равнопоставеност, фино балансиран подход към конкуренцията и участието на частния сектор.

Постигането на интегрирана, висококачествена и ефективна от към разходи здравна система, се базира на три централни теми:

 

Съвременни тенденции в здравеопзаването

 1. Във Великобритания прогнозите показват 50% повишаване на броя на над 65-годишно и удвояване на броя на над 85-годишно население между 2010 и 2030 година. НСИ на Великобритания

 2. Във Великобритания нуждите от здравеопазване се увеличават с допълнително 1.7 милиона потребители, очаквани до 2030. Министерство на здравеопазването на Великобритания

 3. Във Великобритания до 2015 намаляването на потреблението ще намали парите към НЗС с около 1% от БВП. Фонд Нъфийлд Великобритания

 4. Великобритания към момента използва 9% от държавните приходи за социална и здравна система, което е повече от 2 пъти от финансирането преди 50 години. Кралския фонд на Великобритания

 5. Житейските избори, отнасящи се до храна, тютюнопушене и алкохол, създават нови проблеми за здравеопазването. Например броят на заболелите от диабет се очаква да се повиши със 700,000 до 2020. Диабет Великобритания

 6. 15 милиона във Великобритания имат дълготрайно заболяване – около една четвърт от цялото население. Тази бройка нараства от хора с множество заболявания. Министерство на здравеопазването на Великобритания

 

Приемане на дигитален подход

Докато НЗС преминава през големи реформи, ИТ ще играят все по-важна роля за намаляване на разходите, увеличаване на производителността, реализиране на икономии например чрез споделени услуги, консолидация и централизация.

Въпреки това, възможностите за ИТ надхвърлят спестяването на разходи и повишената ефективност. В допълнение на ускоряване на работата на сегашните системи, технологията може да трансформира - да ускори промяната на системата, да открие нови възможности за персонализирана медицина, основана на доказателства, и да осъвремени услугите в крак с цифрова епоха, която направи революция в начина на живот на хората, тяхната работа и общуване.

Като резултат един амбициозен график за дигитализиране на услуги до 2018г. е начело на усилията за изпълнение на "безкнижна НЗС" и поредица от много важни предимства:

 • Здравните професионалисти получават – информация на момента и лесен достъп до инструменти при нужда.

 • Потребителите на услугите получават – онлайн достъп до здравна информация, услуги и медицински картони.

 • Подобрява се качеството на грижите – смислена разлика при резултатите на пациентите при ранна диагностика и лечение.

 • Осигуряване на поддръжка в различни условия – например домашно следене на състояние или използване на помощни технологии като телездраве.

 • Повишен стандарт на здравеопазване – чрез точно измерване на резултатите, което позволява бърза реакция при проблеми и позволява бъдещо прогнозиране.

 • Повишена продуктивност – чрез замяна на хартиени формуляри с дигитална информация.

 • Опростяване на рутинни действия – като запазване на час, повтаряне на рецепти или самооценка за социални грижи.

 • Насърчаване на интеграцията – споделяне на информация между здравните общности и насърчаване на равенството.

 

Разузнаване в здравеопазването

От ДНК и медицински картини до обратна връзка от пациента и докторски бележки: информацията е ключа към разузнаването, което може да подобри резултатите по цялата верига на здравеопазването.

Въздействайки върху клиничните изследвания и грижи чрез финансово и организационно планиране, визията за бъдещото състояние на системата на здравеопазването поставя информацията в средата на сцената:

 1. Когато клиничните комисии въвеждат техните оперативни модели, те се нуждаят от данни за измерване на ефективността на доставчиците на услуги и отношенията с трети страни.

 2. Съобразено с правителствения натиск за прозрачност, данните за предоставени услуги – например процентна успеваемост при хирургични интервенции – ще бъдат важен и критичен аспект при широко обществени и публични здравни теми.

 3. Информацията ще играе все по-важна роля при грижата за пациенти, когато се определя кое лечение или услуга са най-ефективни спрямо цената си на индивидуално или географско ниво, или на ниво популация.

 4. Данните са важен компонент при медицински проучвания и иновации – подпомагащи важни напредъци като персонализирана медицинска грижа и дистанционно здравно наблюдение.

 

Култура на поставяне на пациента в центъра

Интеграцията е водещ принцип при реформи в здравеопазването. Обединението на различни функции ще прекрати гледането на хората като на сбор от различни несвързани симптоми и ще координира грижите при различни услуги, местоположения и етапи от живота.

В основата на тази визия е целта данните да бъдат създадени веднъж и да следват хората, където и да отидат, чрез тяхното Електронно Досие на Пациент (ЕДП). Съдържащи всички данни на пациента, ЕДП ще бъдат направени достъпни за всички здравни специалисти и ще формират основата за последователни и съгласувани грижи. Водени от мантрата "няма решение за мен, без мен", ЕДП също така ще подпомогнат пациентите в техните взаимодействия с услуги: катализиране съвместно вземане на решения и за съвместно проектиране на пътеки.

 

“Информацията може да донесе огромни ползи. Тя е източник на добро здраве и благополучие и е от основно значение за доброто качество на здравното обслужване. Това ни позволява да разберем как да подобрим нашето собствено и здравето на семейството ни, да знаем какви са нашите грижи и избор на лечение и да преценим качеството на услугите и възможностите за поддържане.”

Силата на информацията: Да имаме контрол над здравната информираност, от която имаме нужда, Министерство на здравеопазването на Великобритания, 2012

 

„НЗС не може да остане последна при условие, че останалата икономика прегръща техническата революция. Само с информационна система на световно ниво НЗС ще успее да предостави услуги и грижи на световно ниво. „

Джереми Хънт, Януари 2013


 

БЪДЕЩЕТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

От гледна точка на заинтересованите страни

 

Членове на комисии

“Имам важна информация за местното население, на което служа, и мога да я използвам за планиране на услуги, измерване на последствия и обявяване на резултати.”

 

Пациентът

“Имам лесен достъп до медицинската си информация и мога да взимам информирани решения, касаещи лечението ми. Данните ми са налични, където и да отида и имам доверие на професионалистите, които се грижат за мен.”

 

Докторът

“Мога да изкарвам повече време с пациента и по-малко в писане на документи. Необходимата за мен информация е налична, където и когато ми потрябва – което ми помага за вземам най-добрите решения според нуждите на пациента.”

 

Ученият

“Имам достъп до голямо количество данни, за да вземам точни решения и да ускоря иновациите, които могат съществено да подобрят живота на хората.”

 

Академична мрежа на здравеопазването

“Сега можем да обединим иновацията с клинични проучвания и опити, информатика, образование и предоставяне на здравни грижи.”


 

EMC ТРАНСФОРМИРА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Въпреки че концепцията за свързано дигитално здравеопазване е лесно разбираема, постигането й изисква комплексно взаимодействие на хора, процеси, информация и технология. Дигитализацията на НЗС ще има мащабно въздействие – от работни практики и процеси до промяна на организацията и културата.

Има още път, който трябва да се извърви. Единичните досиета на пациентите все още се изработват, информацията продължава да се записва на хартия, и различните грижи разчитат на изолирани системи с разнообразни формати на данните. По-малко от 1% от общо-практикуващите осигуряват на пациентите електронен достъп до медицинските данни и повечето все още разчитат на директния контакт или на телефона за рутинни задачи като запазване на час.

Предлагайки на цялостни решения за здравеопазването, EMC помага на доставчиците и платците да се справят с тези предизвикателства чрез използване на дигитални данни – което води до по-добри решения, по-добра клинична грижа и по-добри последствия за пациентите.

С богато наследство като компания за съхранение на данни, формулата за успех на EMC е еволюирала с придобиване на най-добри технологии и партньорства с водещи вендори в областта на здравеопазването. Това създава стабилна основа, което е в унисон с най-големите и стратегически приоритети в здравеопазването.

 1. Дигитализирана НЗС – бързо проследяване на процеси, повече време за грижи към пациентите и обединяване на информация от множество системи с цел пациентът да бъде в центъра на вниманието.

 2. Подобрени резултати при пациенти – предоставяне на правилната информация в правилното време за взимане на важни решения при лечението и едновременно свързване на здравните общества с цел подобрено споделяне и сътрудничество.

 3. Трансформация на клиничните проучвания – използване на потенциала на данните с мощно решение за съхранение и бърза, мащабируема био информатика с цел събиране, анализиране и визуализиране на информация.

 4. По-добри грижи срещу по-малко – достигане на нови нива на ефективност с възможностите за планиране плюс опростеността на ИТ-като-услуга и гъвкавостта на междинните заплащания.

 

Дигитализирана НЗС

Ключът към реформата е обещанието на правителството на Великобритания да въведе НЗС в дигиталната ера. Посрещайки нуждите на все по-свързаната технологично нация, това ще засили пациенто-ориентираната култура и интегрирания подход при лечение. Електронните досиета на пациенти (ЕДП), споделената информация и цифровите изображения ще подпомогнат потребителите на услугите и здравните професионалисти в техните нужди – подобрени резултати, повече време за пациентите, премахване на скъпо-струващата бумащина.

За съжаление, в много случаи информацията за пациентите е заключена в множество системи и хранилища за документи, в множество формати, без лесен достъп и възможност за споделяне на тази информация електронно. С по-малко от 25% от информацията, налична в електронен вид, здравните работници нямат цялостна картина на историята на пациента, неговите диагнози и лечение.

Това може да доведе до ненужни повторни изследвания или чувство на неудовлетвореност за пациента, когато трябва да предостави една и съща информация повече от веднъж – или още по-лошо, това може да доведе до грешни диагнози и липса на подходящо лечение при нужда. Едновременно с това, в това технологично време, в което всеки споделя информацията си онлайн и използва социални мрежи, е немислимо – особено за поколението Y, за които дигитализацията е нещо, което използват още от раждането си – НЗС да разчита на хартиени документи.

В добавка, колкото повече инструменти за сканиране и технологии като 3D Imaging, MPI и Digital Pathology се появяват, толкова повече нараства броят и големината на изображенията, което води до разпространение на системи за арихвиране и комуникация (PACS). Тези индивидуални, изолирани системи повишават разходите и намаляват възможността за споделяне през различни звена. Това е причината здравните организации да търсят централизирани системи, които са вендор-независими, за да могат да консолидират съхранението и споделянето на изображения.

 

За да отговори на тези предизвикателства, EMC предлага два подхода:

1. Интегрирани досиета на пациенти

Портфолиото на EMC за интегрирани досиета на пациенти предоставя на здравните общности изцяло пациент-ориентиран поглед върху информацията чрез събиране, споделяне и оптимизиране на данните на пациент от всяко информационно приложение. В добавка към ЕДП има възможност да бъде добавено допълнително ценно съдържание, като аудио, видео и цифрови изображения.

Съвместимо с Cross-enterprise Document Sharing (XDS), интегрираното досие на пациент поддържа конвертирането на медицински документи от хартия към индексиран електронен формат.

 

2. Съхранение и споделяне на медицински изображения

Амбицията за вендор-неутрални архиви (ВНА) ще бъде постигната чрез няколкогодишен план, който изисква значителни разходи. EMC помага на организациите да се подготвят за това бъдещо състояние и постигане на по-краткосрочни ползи, с единно и лесно за употреба хранилище на изображенията. Съвместим с изискванията за ВНА, обединява изображения от множество PACS системи - независимо от доставчика им, местоположението или формата - и позволява на организациите да:

Намалят разходите чрез ограничаване необходимостта да мигрират и надграждат PACS клинични приложения и хардуер.

Увеличат ИТ инвестициите с помощта на вендор-неутрални решения с цел увеличаване информацията за пациента от множество различни системи.

Осигурят спазването на регулаторните изисквания и неприкосновеността на личния живот на пациента чрез прилагане на сигурна платформа, за да се защити здравната информация на пациентите.

Подобрят удовлетвореността на здраните работници чрез увеличаване на цялостната организационна производителност с оптимизирани работни процеси на критична информация за преглед, обработка, сигнали и био информатика.

 

Подобрени резултати при пациенти

Достъпът до точна и навременна информация е основен фактор за предоставяне на грижите за пациенти при различни услуги и множество допирни точки на хората със здравната система.

В резултат на това, фреймуърк за обмен и споделяне на информация - включително стандарти за данни, нормативни уретби и управление на риска - ще бъде от решаващо значение. Това ще стане още по-ясно, тъй като правителството прави промени от горе на долу, стратегията е "един размер подходящ за всички", което дава възможност на отделните организации да направят своите собствени технологични решения, докато си сътрудничат и безопасно споделят информация в рамките на една по-широка здравна екосистема.

EMC предоставя на сътрудничещите си организации решение за съхранение, управление, достъп и архивиране на информация. Тези решения създават, автоматизират и изпълняват клинични процеси, докато упражняват подходящ контрол за възстановяване на записи и сигурност – подсигурявайки спазване на законови и регулаторни разпоредби и наличност на важна медицинска информация, по този начин осигурявайки колаборация между различни професионалисти, екипи и отдели.

ЕДП могат да бъдат допълнени с разнообразно съдържание в различни формати и организациите могат да трансформират информацията от хартия, факс или електронни източници в дигитален формат – с вградени функции за обработване на формуляри, класификация на документи и автоматично доставяне на кореспонденция към пациента. Информацията се доставя при нужда и ръчните процеси се ускоряват – което освобождава време на здравните работници за пациентите им.

 

Университетски болници Бирмингам

Бърз достъп до клинична информация

Университетски болници Бирмингам (UHB) е водещата университетска болница в Уест Мидландс. Това е една болниците с най-високо представяне и е била с отличен рейтинг за финансов мениджмънт и отличен рейтинг за качеството на клинични и извънклинични услуги, според Здравната Комисия на Великобритания.

Предизвикателство

Да се създаде хранилище за данни на пациенти за новата частна болница на UHB, създадена през 2010.

Резултати

С EMC, UHB е създала централизиран 'Клиничен портал' само за шест месеца. Той поддържа работата на до 1,300 медицински работници и над 20,000 транзакции на ден, което има следните предимства:

 1. 360 градуса поглед над пациентите и тяхната информация.

 2. Позволява на здравните работници да запишат дигитално информация по време на консултация и тези записи да бъдат налични в 'Клиничния портал'.

 3. Освобождаване на повече време за пациентите чрез премахване на бумащината.

 4. Драстично намаляване на извънредния труд, свързан със съхранението на медицински документи.

 5. Възможност за споделяне на информация за пациент с други здравни организации и личния лекар.


 

„Искахме да създадем стратегическо партньорство с нашия доставчик и знаехме, че EMC е правилната компания, която би подкрепила нашата визия. Портфолиото на EMC е гъвкаво, мащабируемо и с възможност за адаптиране към дългосрочните цели на болницата за ефективна поддръжка и отлична грижа за пациента.“

Стивън Чилтън, ИТ директор на Фондация UHB

 

Колаборацията на EMC с Aridhia ще позволи на докторите и изследователите свеж поглед над връзката на пациент с клинични и генетични данни и ще стартира нов етап в медицината, предлагащ подобрено, персонализирано лечение, предназначено за специфичните генетични нужди на конкретен пациент.

 

Трансформация на клиничните проучвания

От управлението на резултати и контрол над бюджета до индивидуалната грижа и дистанционното наблюдение: висококачествената информация е изключително важна за правилни решения, които могат да повишат качеството на лечението и да дадат добри резултати с по-малко разходи за пациента.

Това е особено вярно в сферата на клиничните проучвания. При достъп до голям обем данни, генерирани от здравната система, изследователите могат да ускорят разработването на нови, по-добри и по-надеждни лечения, диагностика и процедури – което би ускорило развиването на живото-променящи иновации.

Обаче, огромното количество структурирани и неструктурирани данни – наречени с термина 'Големи данни' – могат да претоварят ИТ системите, което би попречило на изследователските организации да достигнат пълния потенциал на тяхната информация.

С EMC, клиентите на здравеопазването използват последните технологии – включително техники за обработване на био информация, в реално време – за да се справят с тези предизвикателства на големите данни:

1. Съхранение на големи данни

Решението – лидер в индустрията, на EMC за мащабируемо съхранение, поддържа рязко разрастване в обема на данните. Предлага несравними резултати и огромна мащабируемост и предоставя лесен и ниско бюджетен начин за консолидиране на данни от различни източници.

В добавка, решението на EMC за съхранение на големи данни осигурява максимално силно кодиране на информацията и възможности за максимална сигурност за защита на важни данни и осигурява съвместимост с регулаторните изисквания. Позволява на организациите да създадат техни правила за данните в системата, въвеждайки строги правила за достъп до информация и изисквания за създаването и жизнения й цикъл.

2. Големи данни био информатика

EMC предлага на здравната индустрия широк набор от решения за био информатика. Те събират, анализират и визуализират големи количества от структурирани и неструктурирани данни – това е най-бързият и най-мащабируем софтуер за бизнес разследване.

Организациите също могат да се възползват от аналитичните модули, специално за здравната индустрия. Достъпни при поискване и при предпоставка, се интегрират водещи решения от партньори с цел осигуряване на цялостно решение, което позволява на здравните професионалисти да:

 • Комбинират статистически и количествени анализи

 • Използват мощен модел за прогнози

 • Да използват данни от различни източници

 • Разглеждат случаи на употреба за клинични проучвания

 • Прогнозират изхода от лечението на пациент и да препоръчат персонално лечение

 • Имат наблюдения над представянето и ефективността

 • Забелязват и ограничават риска за появата на болест

 • Използват набор от данни за взимане на решения и сътрудничество

 • Намаляват риска за пациент и избягват повторно заболяване

 • Измерват моделите за грижа за пациент

   

Биомедицинска информатика в партньорство с Aridhia

EMC наскоро обяви стратегическо партньорство с водещата в световен мащаб компания в областта на биомедицинската информатика Aridhia. Като част от това партньорство, EMC предоставя мащабируема платформа за поддръжка на свързани фенотип-генотип данни от данни от пациенти, дали съгласието си.

Aridhia осигурява биомедицинската информатика и решението за анализ с цел подпомагане на изследванията и подобряване на разбирането, диагнозата, превенцията и лечението на хронични заболявания.

С интеграцията и приложението на данните на пациент, клиничните и генетични данни представляват сериозна възможност за подпомагане на клиничната грижа, осигуряване на по-активна роля за пациентите при тяхното лечение и предоставяне на информация на ниво популация за тенденциите при болестите, рисковите фактори, успеваемостта на лечение и програми за публична информираност.

Партньорството на EMC и Aridhia има за цел да стане лидер при големите данни, създавайки нова технологична платформа за справяне с хронични заболявания като рак, диабет и сърдечно-съдови заболявания.


 

Университетски болници Ройъл Ливерпуул и Броудгрийн

Мащабируемо съхранение при растеж да данни за пациента

Университетски болници Ройъл Ливерпуул и Броудгрийн (RLBUH) са една от най-големите и заети болници в северна Англия. С годишен бюджет от над £400 милиона и 5,600 души персонал, болниците обслужват над 800,000 пациента годишно.

Предизвикателство

Да се намерят нови технологии за съхранение, които да могат да оговорят на 50% годишен ръст на пациентски данни, докато се минимизират разходите и се подобри представянето на ИТ.

Резултат

С EMC, RLBUH са се сдобили с последно поколение система за съхранение и са постигнали:

 1. Високо представяне и надеждност на системата.

 2. Ниски цялостни разходи чрез консолидиране на различни решения за съхранение.

 3. Значително намаляване на разходите с цялостна възвращаемост на инвестицията.

 4. Бърз достъп до здравните данни на пациента за по-информирана диагноза.

 5. Облак платформа, която може да се скалира, заедно с растежа на RLBUH.

“Избрахме EMC в частност заради репутацията на компанията в сектора на здравеопазването и помощта за здравните компании в тяхната ИТ трансформации. EMC е световния лидер. Когато се внедрява нова инфраструктура, ми е необходим някой надежден. Знам, че ще бъде дълготрайно решение и ще бъде скалируемо.”

Джеймс Норман, Директор информационен мениджмънт и тахнологии, RLBUH


 

По-добри грижи срещу по-малко

Докато джобовете на технологичните иновации в НЗС съществуват - особено под формата на дребномащабни проекти - те все още трябва да бъдат интегрирани в мащаб, а почти 80 на сто от ИТ бюджета се изразходва за "пускане на лампите".

В резултат на това фокусът върху опростяването ще доведе до усилия за извличане на ползи от ИТ - чрез консолидиране на центрове за данни, преместване към стандартни платформи и споделяне на услуги в рамките на различните организации.

Използването на облак технологии също така ще предостави нови начини за добавяне на стойност и развитие на иновациите - предлагане на по-кратки цикли на развитие, по-голяма процесорна мощност и среда за по-бързо, по-гъвкаво предоставяне на услуги. Това представлява важен фактор по време на преминаването към ИТ-като-услуга (ITaaS), където IT прекарват по-малко време в изграждане или поддържане на системи и се фокусира върху това как технологията може да даде нови възможности на здравните организации.

 

“Държавните органи трябва да вземат предвид частните облак технологии. Големите въпроси като законодателството за защита на лични данни, съвместимост, както и други проблеми, свързани със сигурността на данните, могат да бъдат преодолени. Намаляване на разходите и опростяване на предоставянето на услуги е абсолютно ключово.”

Пол Дъфи, Ко-директор на ИТ и комуникации, Фонд Белфаст.


 

Предлагането винаги наличност с най-високо ниво на сигурност, EMC помага на здравните организации да повишат нивото на облак технологии и да осъществят някои от своите най-критични приоритети - например споделянето на данни между организации, междуведомствен достъп до медицински изображения или гъвкава процесорна мощ за големи данни.


 

Фонд за социални и здравни грижи на Белфаст

Голямо намаляване на разходи с облак система

Фонда за социални и здравни грижи на Белфаст осигурява широк спектър от здравни и социални услуги на повече от 340,000 хора в Белфаст и осигурява регионални услуги за цяла Северна Ирландия. С повече от 20,000 персонал и отлична история, фондът на Белфаст е един от най-големите в Европа.

Предизвикателство

За консолидиране на грижите за пациентите и оперативните данни като част от намаляване на разходите и централизиране на шест отделни болници и обществени фондове. Тези силози на информация се съхраняват в редица разнородни ИТ инфраструктури, като използват най-различни приложения и операционни среди.

Резултати

С EMC, фондът на Белфаст предприе радикална програма за основен ремонт на своята инфраструктура и да се премести към облак-съвместима платформа - централизиране на данни, разработване на нови процеси, обучение на персонала, въвеждане на нови възможности за архивиране и възстановяване, както и осигуряване на незабавен мулти-потребителски достъп до клинични данни.

Ключови предимства:

 1. Значителни икономии на разходи в размер до 50:1 в сравнение с наследствените решения

 2. Позволява 600 + приложения и хиляди потребители едновременно да имат достъп до данни

 3. Минимизира изискванията за управление, поддръжка и режийни разходи

 4. Данните от 50 наследени системи сега се съхраняват само на едно EMC устройство

 5. Мобилно, бързо внедряване

“Сега възприемаме EMC като компания, която е много повече от един доставчик на дискове. Вместо това сега тя е активен и надежден партньор. Те предоставиха ефективно, мащабируемо и мобилно облак решение. Дадоха ни много по-стабилен и надежден фреймуърк... партньорството ни помогна да отговорим на нашите бюджетни цели.”

Пол Дъфи, Ко-директор на ИТ и комуникации, Фонд Белфаст.


 

Защо здравните организации избират EMC за облак решения

 

1. VMware интеграция

Виртуализацията предлага основа за облак технологии. EMC е #1 в средите на Vmware с над 90 точки на интеграции и 200+ сертифицирани професионалисти. Трансформира и предоставя ИТ-като-услуга с по-малка сложност, по-малък риск и голяма възвращаемост на инвестицията.

 

2. Цялостни решения

Облак архитектури, премахване на несъвместимости, намаляване на режийни разходи с компоненти за кохерентно съхранение, архивиране, сигурност и управление на всичко от EMC.

 

3. Намаляване на разходи и сложност

Драстично съкращаване на разходите с виртуализиран пул от ресурси и повече автоматизация.

 

4. Глобално доказани

EMC има огромен опит при предоставяне на облак компютърни решения за здравните организации, големи и малки.

 

5. Интегриране на ЕДП

С интегрирана информационна инфраструктура, която осигурява незабавен достъп до информация за пациента.

 

6. Цялостна защита

Доверете се на достъп 24x7 с нулев престой за критични приложения с напълно автоматизирано възстановяване.

 

7. Сигурност

Осигурява информационна сигурност и неприкосновеност, постигане на съответствие, управление на риска и ИТ управление - с всеобхватни предложения от RSA, отделът за сигурност на EMC
 

8. Експертно консултиране

От анализ на натовареност на приложение, до облак дизайн и имплементация, до самостоятелно провизиране на промени в процеса, консултантските услуги на EMC поддържат всяка стъпка в облак трансформациите.

 

9. Експертно обучение

Справяне с нови роли и развиване на нови умения. Увеличаване на експертността чрез образователните услуги нс EMC за ИТ оборудване на екипите с доверени съветници и сертифицирани облак архитекти.

 

10. Ценни партньорства

Използвайте EMC Velocity Service Provider Partners с EMC инфраструктура в публичния облак, за да мащабирате капацитета бързо и безпроблемно по време на пиковите периоди.


 

ОБОБЩЕНИЕ:

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО СА РЕШЕНИ

От както НЗС се изправи пред предизвикателствата от променящата се демография и възможностите на дигиталната ера, ИТ играе трансформираща роля. Целта е да се опростят работните практики и да се създадат ефективни процеси, което може да катализира голяма промяна – да се създаде пециенто-ориентирана система, базирана на цялостна информация, за бъдещето на здравеопазването.

 

Фокус над информацията

EMC е успешна в световен мащаб, за да могат здравните организации да максимизират ефективността на тяхната информационна инфраструктура, да вървят в крак с ЕДП, да управляват риска и съответствието, да подобрят оперативната ефективност и да се отговори на регулаторните изисквания - с по-малко ресурси и по-малко разходи.

С избора на EMC, здравните общности си партнират с компания за информационни решения – използвайки ползите не само от технологии на световно ниво, но също така и от богатството на опита в здравеопазването.

 

Решения от-до

EMC предлага специфични здравни решения, които са направени специално за нуждите и най-добрите практики на индустрията. Снабдени с предварително вградени компоненти, като например модели на работни процеси и данни, тези решения могат да бъдат осъществени с по-нисък риск и по-малко разходи – и едновременно с това лесно се свързват със съществуващата ИТ среда.

 

Част от богата екосистема

EMC работи с най-добрите партньори в приложенията за здравеопазването, системни интегратори и доставчици на услуги. С тези партньори, EMC е в състояние да се интегрира, тества и сертифицира своите решения в здравните заведения - създаване на лесни за използване инструменти с ролево-базиран достъп до клинични набори от данни, стандарти и насоки.


 

РЕШЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ

 

PLANETPRESS ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОЛЯМ ОБЕМ МЕДИЦИНСКИ ДОСИЕТА

За CSSS Kamouraska

Здравният център и център за социални услуги (Centre de santé et services sociaux - CSSS) в Kamouraska, базирани в Квебек, Канада, включват болница, локален здравен център (CLSC) и дом за дългосрочни социални грижи. От общо 700 служители, само 5 осигуряват компютърни услуги като поддръжка, управление, анализи и дигитализиране на досиета. Оптимизацията на процеса по дигитализиране на досиета е била причината първоначално CSSS да решат да имплементират PlanetPress.

www.cssskamouraska.ca

 

В здравеопазването, пациентските досиета са в центъра на вниманието; за да се предостави ефективен анализ, те трябва да се поддържат изключително стриктно. Поради тази причина, перспективата за използване на Дигитални Медицински Досиета (DMR) никога до момента не е била толкова вълнуваща.

 

DMR предизвикателства

Едно от основните предизвикателства, което съществува по отношение на DMR е интеграцията на различчни формати на записите в единна и достъпна дигитална система.

Препредаването между двата свята на грижата за пациента и управлението на досиетата често се оказва точката, в която работните потоци се чупят.

 

CSSS Kamouraska си има нейните предизвикателства

CSSS дигитализира пациентски досиета от 2000, основния използван метод е ръчен труд. Когато CLSC файловете са били добавени към работната задача, обемите за дигитализиране са се удвоили.

« Обемът на работа би изисквал наемането на доплнителен персонал. Ние решихме да проучим какво може да бъде постигнато в технологично отношение преди да започнем с наемането на хора.», казва Норманд Хюберт, Анализатор и ИТ координатор в CSSS Kamouraska

 

С PlanetPress в уравнението

При търсенето на технологично решение, организацията е разбрала за софтуера на Objectif Lune – PlanetPress, известен с автоматизирането на работни потоци, което помага на компаниите да оптимизират изработването, разпространението и архивирането на транзакционни документи.

 

« Разгледах PlanetPress и открих множеството възможности, които то предлага. След една много убедителна демонстрация от страна на Objectif Lune, всички единодушно решихме да действаме в тази посока, даже и скептичните членове на нашия екип. »

Норманд Хюберт

Информационни Технологии

CSSS Kamouraska

 

« Имахме възвръщаемост на инвестицията за по-малко от година »

Норманд Хюберт

Информационни Технологии

CSSS Kamouraska

 

 

Здрав модел на ефективност

Днес управлението на медицински досиета в CSSS е пример за автоматизация и ефективност, при който всякакво ръчно вмешателство е елиминирано.

Всичко започва в лабораторията:

1) Лабораторията изпраща резултатите към Technidata и софтуер TD LIM, които обработват данните и изготвят отчети за отпечатване и изпращат файловете за печат към PlanetPress.

2) PlanetPress автоматично ги сортира по пациенти и конвертира отчетите в PDF файлове.

3) PlanetPress създава един индекс файл и организира документите в една директория.

Използвайки системата за електронни медицински досиета Purkinje, потребителите могат бързо да намерят генерираните от PlanetPress PDF отчети.

 

В добавка към основното решение за управление на работните потоци, свързани със досиетата, ние използваме и PlanetPress за събиране на персоналната и социална информация в един PDF формуляр,” добавя Хюберт. “Ние генерираме един баркод за идентифициране на пациента и вида на формуляра за попълване.” Това подобрява точността, докато елиминира ръчните задачи.

 

ROI за по-малко от година

Сега ние спестяваме 15 часа на седмица разходи за труд. Продуктът се изплати за по-малко от една година.”

Във всички сфери на здравеопазването, информационните служители трябва да търсят хитри начини да организират и управляват хибридни потоци от хартиени и дигитални данни. При напреднала технология като PlanetPress, CSSS осигурява качество на информацията, точност, достъпност и сигурност за пациентските си досиета.

 

За PlanetPress

За отпечатване на вариращи данни (VDP) и подобрена автоматизация, управление и разпространение на Вашите бизнес документи.

PlanetPress е професионално софтуерно решение, което позволява на организациите да поддържат и разрастват клиентската си база чрез добавяне на стойност към бизнес документите и разпространяването им във формат, който най-добре отговаря на изискванията на получателя.

Неговата лесна за използване, достъпна и отворена архитектура го прави перфектното решение за бързо и лесно подобряване, изработване и разпространение на бизнес документи с релевантно съдържание, което със сигурност ще прикове вниманието на читателя и ще разпространи съобщението.