Добри практики
 • Дългосрочното обвързване на персонала е основополагащо за развитието и устойчивостта на отношенията с клиентите както и технологичните умения на търговския и техническия персонал.

 • Клиентският кръг бива адресиран чрез работа с партньори на по-незначителните пазари и чрез директни отношения с клиентите на по-значителните пазари за ДОМ решения.

 • Подходът се базира на многостъпков процес, който включва фазите: предпродажба, продажба, интеграция и професионални услуги по поддръжка

 • Персоналът има поглед върху всеки ДОМ проект, изпълняван в рамките на територията на ЕС, което води до дълбоко познаване на технологията и нуждите на клиентския кръг.

 • Предпродажбеното звено е разделено на два региона: ОНД и Австрия и Източна Европа.

 • Открити са множество повторили се случаи, особено в публичните администрации в ЕС, което води до споделяне на съществуващо знание и иновативни практики и тяхната многократна употреба при аналогични случаи

 • Трансферът на знание се базира на наличие на експертиза: Великобритания, следвана от Австрия/Румъния, следвана от България

 • Веригата за акселериране на решаването на възникнали проблеми е обратна : България, Румъния/Австрия, следвана от Великобритания

 • Важна точка е да се познават услугите и инфраструктурата на клиентската организация, за да може да бъде създадено специфично ДОМ решение

 • Споделеното знание на търговския персонал от различни региони, както и на техническия по отношение на развитието на ДОМ продуктите е от ключова важност

 • Значителна роля като клиент и като предизвикателство играят решенията за документален output management в държавните администрации (централни, локални, др.)

 • Обичайният цикъл на продажба на ДОМ решение е дълъг – рядко по-малко от календарна година

 • Решението за документален output management следва да бъде устойчиво, стабилно и с добра репутация

 • Друг подход за внедряване на ДОМ е подовяване или миграция на старо решение и постигане на понижени разходи по поддръжка.

 • Основни типове организации, използващи ДОМ решения са банките, застрахователните дружества и телеком операторите

 • Сравнение на различните подходи за реализация на ДОМ решения, показва че в САЩ е избран подход за директна връзка с клиента и има добре развита мрежа. В рамките на ЕС ДОМ се реализира чрез работа с партньорски организации, което води до по-ниско проникване и нестандартни решения.

 • Липсата на остарели технологии в ДОМ в региона на Източна Европа не допринася за развитието на документалния output management

 • Документалния output management следва да не бъде объркван с партидното публикуване/печатане на документи

 • В рамките на ЕС съществува остра конкуренция в бранша на ДОМ: (EMC xPression, HP, Pitney Bowes, GMC, Isis Papyrus, Adobe Dreamweaver, Адобе InDesign, etc.)

 • При пазарен подход чрез съществуващи локални ДОМ доставчици се постига раздробеност и липса на синергийни ефекти

 • Интегрирани решения, включващи фазите на входящ-вътрешен-изходящ документален мениджмънт са структурна част на решенията

 • Множество различни параметри следва да бъдат използвани при всяко ДОМ решение, като забележителни улуги по поддръжка на интерактивни приложения е задължителна

 • Основен фактор за реализацията на ДОМ решения е наличието на регулаторни стандарти, налагащи правила на организациите за използването им

 • Изследване показва над 500% увеличение на обратна връзка от клиенти за телеком оператор, внедрил решение за персонализирана комуникация с клиенти, водещо до значително подобрение на услугата

 • Управлението на връзки с клиенти е от неимоверно значение за запазването на клиентския кръг

 • Документалният output management най-често не допринася директно към приходната част на организациите

 • Последните развития в областта на ДОМ решенията позволяват интеграция на гласово управление на системите

 • Отворени и стандартни архитектури намаляват цената за придобиване на ДОМ решение, в сравнение със собствени стандарти

 • Друг установен факт е, че внедряването на съвременно ДОМ решение може да подмени до 50 съществуващи остарели системи на организацията, да намали цената за придобиване и увеличи производителността

 • Събирането на данни от различни източници представлява сериозно предизвикателство пред повечето съвременни ДОМ решения

 • Наличието на информация за „вътрешността“ на организациите е ключов фактор за успешна имплементация на ДОМ решение

 • Основно значение има възможността на ДОМ решението да използва множество канали за комуникация с клиента (мейл, уеб, смс, пдф, др.)

 • Сравнение между разход и полза на ДОМ решение е с леко влияние върху разходната част

 • Решенията за документален output management позволяват да се премести контрола на документи от ИТ отдела към бизнес/маркетинг отдела и да се очертаят иновативни практики за организациите