За проекта

Тази платформа е създадена по проект BG051PO001-7.0.07–0005-C0001 Ефективни, квалифицирани и конкурентноспособни ЧР чрез трансграничен обмен за популяризиране възможностите на документалния output management, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Цели на проекта

Общата цел на проекта чрез трансфериране на успешни практики от Австрия и ЕС в областта на ефективното обучение да се укрепи на капацитета на човешките ресурси, чрез обмен на ноу-хау и добри практики и разработване на комплекс от мерки за активно сътрудничество между целевите групи от двете страни, да се подобри качеството на работа и компетентността на заетите в компаниите чрез запознаване с възможностите на документалния output management.

Специфични цели:

 • Установяване на реалните потребности за нови подходи за подобряване на качеството на работа и компетентността на заетите лица чрез запознаване с възможностите на документалния output management

 • Осъществяване на транснационалното сътрудничество, по отношение на възможностите за развитие на знанията и уменията на лицата;

 • Обмяна на опит идеи, знания, ноу-хау, персонал, чрез съвместно изпълнение на проекта за повишаване ефективността, актуалността и адекватността на човешките ресурси;

 • Трансфер от Австрия и ЕС на успешни, иновативни за България методи в областта на ефективното обучение на служители;

 • Сътрудничество между проекти в различни страни – членки с цел създаване на мрежи и партньорства с фокус възможностите за прилагане на документалния output management

 • Социално включване на застаряващата работна сила и подобряване възможностите за заетост и условията на труд за насърчаване на анти - дискриминацията и равните възможности за всички

 • E-inclusion и развитие на дигитални компетенции за развитие на нови умения за нови работни места и по – конкурентно способни кадри

 • Задълбочаване и развиване на ефективното партньорство между двете организации с полза за двете страни и фокус върху специфичните проблеми в областта на човешките ресурси, заети в специфичната област, чрез взаимодействие за изграждане на мрежи за развитие на алтернативни перспективи, както и за идентифициране и осъществяване на приоритети и действия, за намиране на общи решения на общи проблеми и т.н.

 • Проучване и анализиране на формите и моделите за развитие на възможностите на документалния output management в България, Австрия и ЕС, с цел прилагането на добрите практики в държавите и насърчаване на предприемачеството чрез разширяване и надграждане на знанията и уменията на представителите на целевата група;

 • Осигуряване на благоприятна среда за установяване на нови контакти и бизнес възможности между членовете на целевата група;

 • Осигуряване на прозрачност и публичност при изпълнението на заложените в проекта дейности;

 • Създадена организация за изпълнение на дейностите в проекта така, че да се избегнат евентуални забавяния и непланирани проблеми в хода на изпълнение на проекта с цел ефективно управление и администриране на проекта;

 • Повишаване на обществената информираност чрез разпространение и трансфер на иновативните резултати в прилаганите практики;

 • Използване на опита и добрите практики от инициативата EQUAL в областта на трансфера на добри практики за обучение, които залагат на индивидуалните качества на участниците и тяхната висока мотивация за успешна реализация на пазара на труда.

 

Основни дейности

 1. Организация и управление на проекта
 2. Информиране и публичност
 3. Проучване на възможните добри практики в областта на документалния output management в България, Австрия и ЕС.
 4. Изготвяне на анализ на база резултатите от проучването и предлагане на модели за трансфер на прилаганите практики.
 5. Разработване на уеб базирана платформа за обмен на иновативни подходи
 6. Провеждане на серия от обучения на представители на целевите групи с цел задълбочаване на познанията в областта на output management, включително посещения за обмяна на опит и обмяна на служители за обмен на успешни практики, ноу-хау, трансфер на идеи, техники и подходи.
 7. Разпространение и обмяна на идентифицираните добри практики и опит в двете държави.
 8. Одит на изпълнението на проекта.

 

 

За платформата

По проекта е създадена тази уеб базирана платформа, която да предоставя информация за процесите на управление на документи, какво е това, какви налични софтуери се предлагат в България, какви са техните характеристики, кой е доставчик. Платформата ще предостави въпросници, с които желаещите ще се информират дали тези решения са добри и приложими в техния бизнес и кой е най-подходящият софтуер за техните нужди.

Платформата предоставя и връзки с доставчиците на тези софтуери.

Платформата ще има за цел по-добра информираност в областта на управлението на документи и процеси,